Odpověď 25

Správná odpověď za 10 bodů: Liberecká žula

Liberecká žula (granit) je hrubozrnná vyvřelina tvořící většinu podloží města Liberce (obr. 2.1.). V minulosti se tento stavební a dekorační kámen těžil v řadě lomů. Nyní probíhá její těžba pouze v Ruprechtických lomech. Charakteristické světle růžové zabarvení způsobují hlavně růžové vyrostlice draselného živce, které zaujímají až polovinu objemu horniny. Jejich tvar je obvykle tlustě tabulkovitý. Řezy největších vyrostlic dosahují rozměrů 3 × 2cm. V hrubozrnné (5– 10mm) základní hmotě je vedle draselného živce i sodno-vápenatý živec (plagioklas), křemen, biotit i amfibol, muskovit a v malém množství také zirkon, apatit, titanit, ortit, magnetit a pyrit.